Vol 10, No 4 (2015) d iJET International Journal of Emerging Technologies in Learning

Hoy traemos a este espacio el Vol 10, No 4 (2015) de la revista  iJET International Journal of Emerging Technologies in Learning

Table of Contents

Papers

Bayan Abu Shawar
pp. 4-10
Alejandro Barredo, Pablo Garaizar
pp. 11-14
Marianthi Batsila, Charilaos Tsihouridis, Dennis Vavougios, George Ioannidis
pp. 15-21
Mingjie Tan, Peiji Shao
pp. 22-27
Xuedong Zhang, Shuqin Kang, Miaole Hou, Xianglei Liu
pp. 28-33
Rui Yang, WenJie Fan, Jingrong Sun
pp. 34-39
Mohammad Khalil, Hubert Brunner, Martin Ebner
pp. 40-45
Sasko Ristov, Marjan Gusev, Goce Armenski
pp. 46-53
Meiwei Sun
pp. 54-58
Peng Lu, Xiao Cong, Dongdai Zhou
pp. 59-65
Yujia Ren, Menglong Li, YiXiong Wu
pp. 66-71
Sani Alhaji Garba, Byabazaire Yusuf, Abdul Hamid Busthami
pp. 72-79(leer más...) Fuente: [iJET]

Jisc Inform 35 . Dic 2012 . @JISCAdvance

Hoy traemos a este espacio el

Jisc Inform 35

Digital graphic
Summary
Publication Date
12 December 2012
Publication Type
Topic

In this edition

Sign up for JISC Inform


(leer más...) Fuente: [ ]